د داخلی ښار & ختیځ بریستول سیمه ییز شریک

    د داخلی ښار او ختیځ بریسټول سیمه ایزی همکاری ته ښه راغلاست ( ICE LP )

    د داخلی ښار او ختیځ بریسټول سیمه ایزی همکاری ته ښه راغلاست

    د داخلی ښار او ختیځ بریسټول ( ICE ) د سیمه ایز یوالی د مشارکت بورډ په سیمه کې د ټولنې پر بنسټ کلیدی سازمانونه سره راټول وی ترڅو د پاملرنې د رسولو نوی مډل جوړ کړی او د مشارکت د لارې پلان جوړونه سره همغږې کړی.

    د ځایی توب مشارکت غواړی چې د ایس آی ایس د روغتیا او پاملرنې په سیستم کې د اوسیدونکو په غوره توګه عمل وکړی، د دې پر ځای چې د هغه د هر غړی د انفرادی ګټو استازیتوب وکړی.